Two- Headed Boy

I'd spill out my guts, but i'm afraid of the mess i'd make

SA̴̟̱͓͓̬̞͕̜̣̗͙̦̅̋̒̒̈́̈́͛̏͗ͪ͡Dͫ̓̋̑ͦ̌ͪͫͨ̿͗ͦ̋͋̃͛̋̚҉̶͕̫̦̗̫͎̻͚͔̦̤̱̖̙̫ AND BITTER

SA̴̟̱͓͓̬̞͕̜̣̗͙̦̅̋̒̒̈́̈́͛̏͗ͪ͡Dͫ̓̋̑ͦ̌ͪͫͨ̿͗ͦ̋͋̃͛̋̚҉̶͕̫̦̗̫͎̻͚͔̦̤̱̖̙̫ AND BITTER

(via louxe)